Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Kortrijk. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 10% per jaar vanaf de vervaldag. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.860,00 euro, zelf bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons het recht de dienstverlening op te schorten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd. De betwisting van een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven, geadresseerd aan de vennootschapszetel, kenbaar gemaakt te worden.
De verzoeker die de BTW recupereert op kosten die reeds door de verweerder/schuldenaar werden betaald, dient dit bedrag aan BTW terug te storten naar deze laatste.